Kvalitetsarbejdet på HANSENBERG

Mål for kvaltitetsarbejdet og udførelsen af det

Med afsæt i bekendtgørelsen om erhvervsuddannelser gives her en kort indføring i måden, HANSENBERG arbejder med kvalitet.


Formålet med kvalitetsarbejdet på HANSENBERG


Det helt overordnede formål med kvalitetsarbejdet på HANSENBERG er at sikre, at skolen

 • indfrier mission, vision og værdier
 • lever op til de politiske og markedsmæssige krav
 • understøtter indfrielsen af den langsigtede strategi
 • synliggør kvaliteten af skolens ydelser.


Målet med kvalitetsarbejdet er i sidste ende at maksimere skolens performance/resultater. De to delmål, som skal sikre dette, er dels, at kvalitetsarbejdet fungerer som et ”early warning system” og dermed følger op på eksekveringsdelen, og dels at kvalitetsarbejdet via selvevalueringen rokker ved vores forståelser og vaner og får os til at nytænke. Herved bidrager kvalitetsarbejdet til et udviklingsorienteret fokus.


Målgrupper

Kvalitetsarbejdet er en integreret del af såvel strategiarbejdet som den daglige drift på hele skolen. Derfor bliver alle ansatte indført i den del af kvalitetsarbejdet, som vedrører deres virkefelt, og bliver dermed den primære målgruppe.
Den sekundære målgruppe er elever og virksomheder, der bidrager ved at give feedback på skolens varetagelse af sine kerneopgaver. De involveres systematisk i kvalitetsarbejdet.


Hvad omfatter kvalitetsarbejdet?

Kvalitetsarbejdet omfatter hele skolens virke med fokus på grundforløbene, hovedforløbene, skole-praktikken, skolehjemmet og støtteydelserne.

Tilrettelæggelse af kvalitetsarbejdet

Kvalitetsarbejdet er tilrettelagt i overensstemmelse med det overordnede strategiarbejde, således at der sikres sammenhæng på alle niveauer.
Se endvidere årsrytmen og kvalitetssystemet.


Der er 3 væsentlige faser i tilrettelæggelsen af kvalitetsarbejdet.

Faktagrundlag og den løbende indsamling (jan.)

 • Retningen for arbejdet findes i den langsigtede strategi, opfølgningsplanen, handlingsplan for øget gennemførelse og institutionskontrakten. De politiske mål er en integreret del sammen med udvalgte mål, som HANSENBERG ønsker at måle på. Chefgruppen fastsætter dermed de overordnede mål, samt hvilke datatræk der skal indsamles i audit. Chefgruppen beslutter fokus på selvevaluering. Udvælgelsen og prioriteringen sker med afsæt i de områder, som vi har valgt som særlige indsatsområder for året, herunder de områder hvor vi i selvevalueringen, opfølgningsplanen, handlingsplanen for øget gennemførelse kan konstatere, at vi ikke er kommet fuldt ud i mål.
 • Der udarbejdes en årsrytme for indsamling af data.

Selvevaluering og audit

 • Teamene arbejder med de pågældende udfordringer med minimum kvartalsvis opfølgning på deres aktivitetsplan. Undervisnings- og kvalitetsenheden (UK-enheden) udfører et systematisk tjek i juni i forhold til at sikre, at der er fremdrift i de aftalte indsatser.
 • UK-enheden omsætter desuden de overordnede mål til konkrete temaer i auditskabelon inkl. forudgående individuel digital procesevaluering.
 • Som forberedelse til selvevalueringen i oktober laver UK-enheden et komplet datatræk på alle de opstillede mål samt resultater af den individuelle procesevaluering.
 • De mange datatræk er samlet i det, vi kalder et auditoverblik, hvor tallene er gjort røde, gule eller grønne. Rød betyder, at der straks skal sættes initiativer i gang. Gul betyder, vi skal være opmærksom på området, og grøn betyder, at målet er fuldt indfriet. De områder, hvor der er rødt, vil vi ofte involvere aktørerne. Det kunne være fokusgruppeinterview med elever eller mestre i forbindelse med dårlige evalueringer.
 • Teamet bliver faciliteret i forhold til faktagrundlag og den individuelle procesevaluering. I en fælles dialog mellem lederen, teammedlemmer og UK-konsulenten gennemføres den endelige selvevaluering og fremadrettede prioritering.

Opfølgning og korrigerende handlinger
Skoleniveau

 • Efter selvevalueringen på teamniveau sammenfattes resultater på skoleniveau, opfølgningsplan
  udarbejdes og medtænkes i handlingsplan for øget gennemførelse.
 • Ovenstående bidager til den nye institutionskontrakt sammen med den langsigtede strategi.
  Teamniveau
 • Teamene justerer løbende aktivitetsplaner i overensstemmelse med ovenstående.

Årsrytme for arbejdet

 1. kvartal Mål og retning sættes af chefgruppen.
  Aktivitetsplaner på skole- og teamniveau.Årsrapport samt afrapportering til bestyrelsen.
  Mål og opgaveplaner med kvalitetsmål til alle undervisere.
 2. kvartal Der arbejdes med de beskrevne indsatser i aktivitetsplanerne på skole- og teamniveau.
  Halvårsopfølgning på ovenstående indsatser.
 3. kvartal Forberedelse af audit og selvevaluering i alle pædagogiske teams og i udvalgte administrative
  teams samt audit og selvevaluering på skoleniveau.
 4. kvartal I oktober gennemføres alle audit og selvevalueringer.

Der gøres status på team- og skoleniveau, og der, hvor der er afvigelser, udføres kor-rigerende handlinger. Opfølgningsplanen danner bl.a. afsæt for det kommende års handlingsplan for øget gennemførelse.

Løbende hen over året gennemføres supervision, synergiskabende samtaler og/eller leder- og medarbejdervurderinger med udgangspunkt i aktivitetsplaner, kodeks samt mål og opgaveplaner.

Principperne for kvalitetsarbejdet

Igennem mere end 10 år har HANSENBERG arbejdet med EFQM-modellen (European Founda-tion for Quality Management) og som uddannelsesinstitution opnået anerkendelse med 5 stjerner. Vi har siden udviklet vores eget kvalitetssystem, der er fuldt integreret med skolens strategiske arbejde og ministeriets styringsdokumenter, herunder de politiske mål, opfølgningsplan og handlingsplan for øget gennemførelse. Endvidere er kvalitetsarbejdet forankret i skolens aktivitetsplaner og årsrytmer fra bestyrelsen til enkeltindivid.

Kvalitetssystemet visuelt 

I udvikling af kvalitetssystemet har følgende 4 grundlæggende principper været afgørende:

Systematisk

 • Systematikken bygger på PDCA-cirklen (Plan-Do-Check-Act). Tydeligheden i systematik-ken opnår vi endvidere ved faste ritualer, herunder fastsættelse af mål, rollefordeling, fæl-les opsamlinger halvårligt, årsrytme m.m.

Løbende evaluering og indsamling af data

 • Vi anvender en bredspektret datafangst, som bygger på relevante kvantitative og kvalitative data, fx fravær, frafald, karaktergennemsnit, elevtilfredshed, virksomhedstilfredshed, med-arbejdertilfredshed, antal praktikpladser, supervisioner, tilfredshed med skolehjemmet m.m. Alle data indgår i et faktagrundlag, kaldet audit, på både team- og skoleniveau. De indsamlede informationer indgår i selvevalueringen, ligesom de løbende danner grundlag for refleksion.
 • I forhold til forskellige typer tilfredshedsmålinger er der på forhånd taget stilling til, hvilke analyser der er anonyme og etikken omkring disse.

Resultatvurderende

 • Skolen vægter, at kvalitetsarbejdet skal skabe indsigt og overblik. Derfor prioriteres de data, som bidrager til at synliggøre, hvad der skaber effekt. Audit skal således give inspiration til, hvordan vi fortsat kan sætte aktiviteter i spil, der kan skabe resultater.

Forbedringsskabende

 • Intentionen med al kvalitetsarbejde er, at det skal forbedre skolens ydelser og via faktagrundlaget, selvevalueringen og den systematiske praksis muliggør en læringsproces, som sætter os i stand til at igangsætte initiativer i forhold til indfrielse af skolens mission, vision, værdier og mål.

Brug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden