Aktuel information om Coronasituationen

Sådan forholder vi os på HANSENBERG

læs mere om Coronasituationen

På  HANSENBERG følger vi udviklingen af coronavirus tæt, og vi retter os efter myndighedernes anbefalinger.

Generelle retningslinjer ved fremmøde på skolen

Læs de generelle retningslinjer for at begrænse smitterisiko ved fremmøde på skolen her

Opdateret den 15. maj 2020 (ver. 4)

Opdatering den 25. maj 2020

Da skolen nu er åbnet for alle skolehjemselever og EUD-elever, er punkt 4 og 7 slettet. Nuværende punkt 1, 5 og 7 slettes efter den 2. juni 2020. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

KORT STATUS

Regeringen meldte i sidste uge ud, at genåbningens fase 2 udvides. Skolens ledelse har derfor besluttet, at vores bygninger åbnes for alle elevgrupper fra og med tirsdag den 2. juni 2020.

Af hensyn til skolens drift og sundhedsmyndighedernes retningslinjer vil der på en række uddannelser fortsat forekomme virtuel undervisning på udvalgte dage. Alle elever vil dog i størst muligt omfang komme ind på skolen og møde lærere og klassekammerater i ugerne frem mod sommerferien.

Skolen informerer eleverne om den nærmere tilrettelæggelse af undervisningen, herunder hvornår man skal møde frem på skolen. Det bemærkes, at al undervisning fortsat er nødundervisning, uanset om timerne afvikles virtuelt eller ved fysisk fremmøde.

Alle, der færdes på skolen, er underlagt Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for adfærd og hygiejne for at hindre spredningen af coronavirus mest muligt. Alle skal følge skolens ”Generelle retningslinjer for at begrænse smitterisiko ved fremmøde”, som kan læses via linket i boksen over denne tekst.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Telefonnr. 7932 0200

 • 1. Skolens bygninger er åbnet for de fleste elevgrupper

  HANSENBERGs bygninger er nu åbnet for langt de fleste elever. Åbningen af skolens bygninger gælder dog fortsat ikke 1.g og 2.g på gymnasiet, som fortsat skal undervises virtuelt. Undervisning i gymnasiale fag for de EUX-elever, der ikke er på sidste år af deres uddannelse, er ligeledes virtuel. Alle EUX-elever, uanset hold/årgang, skal dog møde frem til undervisning i deres erhvervsrettede EUD-fag. De EUX-elever, der er på sidste år af deres uddannelse, skal møde frem til al undervisning – også i de gymnasiale fag – præcist som de har gjort siden den 20. april.

  Der kan forekomme enkelte undtagelser til ovenstående. Inden man som elev møder op på skolen, skal man have modtaget direkte besked i e-Boks om, hvornår man må møde og hvorhenne på skolen. Dette gælder også skolens skolehjem. Indtil den dag hvor man skal møde ind på skolen, skal man deltage i den virtuelle undervisning.

  OBS: Dette punkt slettes efter den 2. juni 2020, hvor skolen åbnes for alle elevgrupper.

 • 2. Aktuel information

  Skolen vil lægge al officiel information på HANSENBERG.dk.

  Alle elever og medarbejdere er forpligtet til at holde sig løbende orienteret. Hold også øje med din e-Boks og SMS i forhold til individuel information.

  Har du vigtige spørgsmål til skolen, kan du som sædvanlig kontakte dem, du plejer på skolen, eller henvende dig på skolens officielle telefon (7932 0100) eller via e-mail (hansenberg@hansenberg.dk)

 • 3. Eksaminer og svendeprøver

  På baggrund af Børne- og Undervisningsministeriets beslutninger gælder følgende:

   • HTX:                  
    Alle prøver er aflyst for elever i 1.g og 2.g, men der vil blive gennemført prøvetræning. Den afsluttende standpunktskarakter i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakter. Alle standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer, meddeles den 22. juni 2020.

    3.g’ere skal op til to skriftlige og en mundtlig prøve. Alle skal op i skriftlig dansk, det første udtrukne skriftlige studieretningsfag på A-niveau og en mundtlig prøve i SRP/SOP. Har eleven afsluttet SOP i vinterterminen, skal eleven i stedet op i den senest placerede udtrukne mundtlige prøve. Karakterer meddeles i forbindelse med eksamen, dog vil de karakterer, hvor standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter, blive meddelt den 22. juni.

   • EUX:
    For EUX-elever, som ikke afslutter deres sidste gymnasiale fag sommeren 2020 (herunder EP og EOP), er alle udtrukne prøver aflyst, og elevernes afsluttende standpunktskarakterer i fag, der afsluttes til sommer og er udtrukket til eksamen, ophøjes til eksamenskarakterer. Alle standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer, meddeles først eleverne efter den oprindeligt fastlagte prøvedato.

    For EUX-elever, som skal afslutte deres sidste gymnasiale fag sommeren 2020, afholdes en mundtlig prøve i EP/EOP eller senest placerede udtrukne prøve (hvis eleven allerede har afsluttet EP/EOP). Der udtrækkes endvidere, om muligt, op til to skriftlige prøver ifølge elevens prøveplan, såfremt eleven på det igangværende skoleforløb skal afslutte fag med skriftlig prøve.

   • EUD:                
    Alle svendeprøver/afsluttende prøver gennemføres som planlagt.

    Alle grundfagsprøver aflyses på EUD. Standpunktskarakteren ophøjes til prøvekarakter. Alle prøvekarakterer, herunder standpunktskarakterer ophøjet til prøvekarakterer, meddeles først eleverne efter den oprindeligt fastlagte prøvedato. Det afgøres på de enkelte uddannelser, om grundforløbsprøven gennemføres, eller om der undtagelsesvis er grundlag for at ophøje standpunktskarakteren til prøvekarakter.

   • 10. klasse:       
    Alle prøver er aflyst. Elevernes afsluttende standpunktskarakterer ophøjes til prøvekarakterer, så eleverne får et fuldt eksamensbevis, der kan bruges som grundlag for ansøgning om optagelse på ungdomsuddannelser. Alle standpunktskarakterer, der ophøjes til prøvekarakterer, meddeles først eleverne i forbindelse med afslutningen af deres uddannelsesforløb.
 • 4. Forlængelse af uddannelsesaftaler

  Det er fastsat i reglerne, at de faglige udvalg på egne områder kan afgøre, i hvilket omfang der er mulighed for at forlænge uddannelsesaftaler på EUD-/EUX-området.

  Er du i tvivl om, hvad der er besluttet på dit uddannelsesområde, så kontakt en af skolens praktikpladskonsulenter.

 • 5. Virtuel undervisning

  I hjemsendelsesperioden bliver der gennemført virtuelle undervisningsaktiviteter for alle de elever, der ikke har fået individuel besked om, at de er en del af genåbningen og skal fremmøde på skolen.

  Som elev vil du få information om de aktiviteter, du skal deltage i, fra dine undervisere eller skolens ledelse.

  OBS: Dette punkt slettes efter den 2. juni 2020, hvor skolen åbnes for alle elevgrupper. Der vil dog også efter denne dato blive gennemført virtuel undervisning.

 • 6. Aflevering af iPads

  Elever, der skulle have afleveret deres iPads og opladere mv. i nedlukningsperioden, men ikke hidtil har haft mulighed for dette, skal kontakte skolen på 7932 0100 for at aftale nærmere om aflevering af udstyr.

 • 7. Vi registrerer stadig fravær

  Elever, der ikke deltager aktivt i undervisningsaktiviteterne i nedlukningsperioden, vil blive registreret som fraværende efter skolens gældende regler.

  Moodle er omdrejningspunkt for undervisningen, men undervisningen kan afvikles ved hjælp af andre tekniske og praktiske løsninger, hvis underviseren eller skolens ledelse giver besked om dette.

  OBS: Dette punkt slettes efter den 2. juni 2020, hvor skolen åbnes for alle elevgrupper. Eleverne skal efter denne dato fortsat deltage i både fysisk og virtuel undervisning, jf. skolens gældende regler.

Opdatering den 19. maj 2020

Pkt. 3 er d.d. blevet opdateret. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

Kort status

Eneste justering siden i går er ovennævnte opdatering af punkt 3 – Eksaminer og svendeprøver. Den korte status fra i går den 18. maj er derfor stadig aktuel. Du kan læse både den og tidligere opdateringer længere nede på siden.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering den 18. maj 2020

Pkt. 1 og 4 er d.d. blevet opdateret. Da skolen nu er åbnet for alle skolepraktikelever, er punkt 7 slettet. Punkt 10 om kurser og efteruddannelse er ligeledes slettet – læs mere om efteruddannelse på hjemmesiden. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.


Kort status

HANSENBERGs bygninger er nu åbnet for langt de fleste elever. Inden man som elev møder op på skolen, skal man have modtaget direkte besked i e-Boks om, hvornår man må møde og hvorhenne på skolen. Indtil den dag hvor man skal møde ind på skolen, skal man deltage i den virtuelle undervisning. 

Åbningen af skolens bygninger gælder dog fortsat ikke 1.g og 2.g på gymnasiet, som fortsat skal undervises virtuelt. Undervisning i gymnasiale fag for de EUX-elever, der ikke er på sidste år af deres uddannelse, er ligeledes virtuel. Alle EUX-elever, uanset hold/årgang, skal dog møde frem til undervisning i deres erhvervsrettede EUD-fag. De EUX-elever, der er på sidste år af deres uddannelse, skal møde frem til al undervisning – også i de gymnasiale fag – præcist som de har gjort siden den 20. april.

Børne- og Undervisningsministeriet har netop meddelt, at vi, på trods af tidligere udmelding om det modsatte, gerne må åbne skolehjemmet for de elever, der er en del af genåbningen. De elever, der har boet på skolehjemmet siden den 20. april, må naturligvis gerne blive boende. Og de skolehjemselever, der er en del af genåbningen fra 18. maj 2020, må fra søndag aften den 24. maj 2020 flytte ind på skolehjemmet. Alle skolehjemselever får en besked i e-Boks med præcis information om, hvilket tidspunkt man må flytte ind på skolehjemmet samt øvrige praktiske oplysninger.

Skolehjemselever, der ikke har mulighed for at møde frem til undervisning i indeværende uge, skal følge virtuel undervisning efter nærmere aftale med deres undervisere.

Husk, at skolens retningslinjer, der skal efterleves af alle, som færdes i skolens bygninger, blev opdateret i fredags (ver. 4). I boksen herover er der et link til retningslinjerne.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering den 15. maj 2020

I pkt. 1 herunder er det præciseret, at alle EUX-elever, uanset hold/årgang, skal møde frem til undervisning i deres erhvervsrettede EUD-fag. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.


Kort status

Skolens retningslinjer, der skal efterleves af alle, som færdes i skolens bygninger, er opdateret (ver. 4).

I boksen herover er der et link til retningslinjerne. De væsentligste ændringer siden sidste version er beskrevet i bilag 2.

Opdateringen fra den 14. maj er stadig aktuel. Du kan læse både den og tidligere opdateringer længere nede på siden.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering den 14. maj 2020

Pkt. 1 og 4 er d.d. blevet opdateret. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

Kort status

HANSENBERGs bygninger er fortsat lukket ned for langt de fleste elever til og med søndag den 17. maj. Det betyder, at undervisningen for de flestes vedkommende vil ske virtuelt i indeværende uge. De elever, der siden den 20. april har modtaget undervisning på skolen, fortsætter med at møde frem på skolen som hidtil, også de kommende uger.

Vi forventer, at skolen åbnes for de fleste elever fra og med den 18. maj 2020. Det gælder dog ikke 1.g og 2.g på gymnasiet, som fortsat skal undervises virtuelt. Undervisning i gymnasiale fag for de EUX-elever, der ikke er på sidste år af deres uddannelse, er ligeledes virtuel. Alle EUX-elever, uanset hold/årgang, skal dog møde frem til undervisning i deres EUD-fag. De EUX-elever, der er på sidste år af deres uddannelse, skal møde frem til al undervisning – også i de gymnasiale fag – præcist som de har gjort siden den 20. april.

Det skal bemærkes, at der kan forekomme enkelte undtagelser til ovenstående. Inden man som elev møder op på skolen, skal man have modtaget direkte besked i e-Boks om, hvornår man må møde og hvorhenne på skolen. Indtil den dag hvor man skal møde ind på skolen, skal man deltage i den virtuelle undervisning. 

I går aftes blev det desværre meddelt fra Børne- og Undervisningsministeriet, at genåbningen mandag den 18. maj ikke omfatter vores skolehjem. Det er en meget overraskende udmelding, da vi gerne måtte åbne skolehjemmet for de elever, der startede den 20. april. De elever, der har boet på skolehjemmet siden den 20. april, må derfor gerne blive boende. Men de elever, der starter på mandag, og som har behov for en skolehjemsplads, må vi desværre ikke give tilladelse til at flytte ind på skolehjemmet på nuværende tidspunkt.

Vi håber naturligvis, at Børne- og Undervisningsministeriet snarest vil genoverveje situationen for vores skolehjemselever. Men indtil andet meldes ud, er skolehjemmet desværre lukket for nye elever. Vi er i fuld gang med at overveje, hvilke løsninger for nødundervisning vi kan skabe for de elever, som ikke har mulighed for at møde frem på skolen i den kommende periode.     

Alle, der møder på skolen, er underlagt Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for adfærd og hygiejne for at hindre spredningen af coronavirus mest muligt. Alle skal følge skolens ”Generelle retningslinjer for at begrænse smitterisiko ved fremmøde”, som kan læses via linket i boksen over denne tekst.  

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering den 11. maj 2020

Pkt. 1, 4, 7, 8, 9 og 10 er d.d. blevet opdateret. Bemærk, at punkt 4, 7, 8 og 10 forventes slettet inden for kort tid. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

Kort status

HANSENBERGs bygninger er fortsat lukket ned for langt de fleste elever til og med den 17. maj. Det betyder, at undervisningen for de flestes vedkommende vil ske virtuelt i denne uge. De elever, der siden den 20. april har modtaget undervisning på skolen, fortsætter med at møde frem på skolen som hidtil.

Fra og med den 18. maj 2020 forventer vi, at skolen åbnes for de fleste elever, dog undtaget de elever, der ikke er på sidste år af deres uddannelse og modtager undervisning i gymnasiale fag.

Åbningen skal ske i overensstemmelse med retningslinjerne fra sundhedsmyndighederne. Vi er derfor i gang med at afdække, hvordan åbningen kan tilrettelægges, herunder hvem der må møde ind hvornår. Inden man som elev møder op på skolen, skal man derfor have modtaget direkte besked om, hvornår man må møde og hvorhenne på skolen. Indtil den dag hvor man skal møde ind på skolen, skal man deltage i den virtuelle undervisning. 

Alle, der møder på skolen, er underlagt Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for adfærd og hygiejne for at hindre spredningen af coronavirus mest muligt. Alle skal følge skolens ”Generelle retningslinjer for at begrænse smitterisiko ved fremmøde”, som kan læses via linket i boksen over denne tekst.  

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 29. april 2020

Skolen gennemgår løbende nedenstående punkter. Alle punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering. 

Kort status

Skolens retningslinjer, der skal efterleves af alle, som færdes i skolens bygninger, er opdateret (ver. 3).

I boksen herover er der et link til retningslinjerne. De væsentligste ændringer siden sidste version er beskrevet i bilag 2.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 23. april 2020

Pkt. 1, 3 (vedr. EUX), 6, 7 og 10 er d.d. blevet opdateret. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

Kort status

Siden i mandags har en del af de elever, der er på sidste år af deres uddannelse, mødt ind til undervisning på skolen. I den kommende tid vil flere fra denne elevgruppe modtage deres undervisning på skolen.

For de øvrige elever gælder det stadig, at al undervisning foregår virtuelt, indtil man modtager individuel besked i e-Boks om, at man må møde ind på skolen.

Alle, der færdes i skolens bygninger, skal efterleve skolens retningslinjer, som bygger på udmeldingerne fra sundhedsmyndighederne. I boksen herover er der et link til skolens retningslinjer.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 16. april 2020

Skolen gennemgår løbende nedenstående punkter. Alle punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering. 

Kort status

I går meddelte undervisningsministeren, at vi får mulighed for – når skolens ledelse vurderer, at fremmødet kan ske forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer – at genåbne skolens bygninger for vores EUD-elever på sidste år, der skal tilbage til hovedforløbsundervisning. Genåbningen gælder for både elevernes skoleperioder, elever i skolepraktik og elever, der skal afvikle deres svendeprøve.

HANSENBERGs ledelse er p.t. ved at planlægge, hvornår vi rent praktisk har mulighed for at tilbyde fremmøde på skolen til de nævnte elevgrupper. Vi forventer, at genåbningsdatoerne vil variere fra område til område. De berørte elever vil få individuel besked i e-Boks om, hvor og hvornår de skal møde. Disse beskeder vil tidligst blive afsendt fra skolen i løbet af den kommende uge.

Indtil andet meldes ud, foregår undervisningen virtuelt for alle elever, der ikke har modtaget direkte besked om andet i e-Boks. EUD-elever, der er på sidste år af deres hovedforløbsundervisning, modtager således også virtuel undervisning, indtil de får anden besked i e-Boks. 

Opdateringen fra den 15. april er stadig aktuel. Du kan læse både den og tidligere opdateringer længere nede på siden.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 15. april 2020

Pkt. 1, 3 og 4 er d.d. blevet opdateret. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

Kort status

HANSENBERGs bygninger er fortsat lukket ned for langt de fleste elever til og med den 10. maj. Det betyder, at undervisningen for de flestes vedkommende vil ske virtuelt i den kommende periode.

For en mindre gruppe elever åbner vi dog skolen fra den 20. april. Det gælder for de EUX-elever, der er på sidste år af deres uddannelse, og for 3.g’erne på HTX. De berørte elever får direkte besked i deres e-Boks om, hvornår og hvordan skolen åbnes for dem.

Alle, der møder på skolen, er underlagt Sundhedsstyrelsens skærpede retningslinjer for adfærd og hygiejne for at hindre spredningen af Coronavirus mest muligt. Du kan på dette link se det vejledningsmateriale, som Sundhedsstyrelsen har udarbejdet til os i forbindelse med genåbningen.  

Vil du vide mere om prøver og eksaminer, så læs under pkt. 3, som er blevet opdateret d.d.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 7. april 2020

Pkt. 1, 3 og 5 er d.d. blevet opdateret. Alle øvrige punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.

 

Kort status

Statsminister Mette Frederiksen forlængede i går nedlukningen af skolens bygninger til og med den 10. maj. Det betyder, at vores elever fortsat skal undervises virtuelt i den kommende periode.

Forudsat, at Danmark holder sig i ”den grønne kurve”, og at alle danskere fortsætter med at holde afstand og følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger, åbnede statsministeren dog også for, at skolens ledelse kan beslutte, at visse elevgrupper får mulighed for fysisk fremmøde på skolen.

For HANSENBERG drejer det sig om vores tekniske EUX-elever, som er på sidste år af deres uddannelse, og 3.g’erne på HTX. Det kan dog tidligst ske fra den 15. april, og kun hvis uddannelsesinstitutionens ledelse vurderer, at fremmødet kan ske forsvarligt ud fra sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

HANSENBERGs ledelse er p.t. ved at vurdere, hvilke muligheder vi har rent praktisk for at tilbyde fremmøde på skolen til de nævnte elevgrupper. Vi afventer yderligere informationer fra centralt hold om, hvordan undervisning med eventuelt fremmøde skal gennemføres, herunder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til, hvordan fremmødet på skolen kan ske forsvarligt. Det forventes ikke, at der træffes beslutning på dette område inden påske. Indtil andet meldes ud, foregår undervisningen virtuelt for alle elever, altså også EUX på sidste år og HTX 3.g. Dette gælder også, selvom vi kommer på den anden side af den 15. april.

Det blev endvidere meldt ud på pressemødet i går, at der endnu ikke er taget endelig stilling til eksamen på de gymnasiale uddannelser. Dette emne vil regeringen drøfte med Folketingets partier.

På erhvervsuddannelserne er der allerede fastsat regler for prøveaflæggelse, da der er mulighed for, at de afsluttende svendeprøver enten løbende afvikles, eller at der kan udstedes et administrativt svendebevis. Disse vilkår ændres ikke i første fase af genåbningen.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 3. april 2020

Skolen gennemgår løbende nedenstående punkter. Alle punkter er fortsat gældende, med det indhold de har haft siden sidste opdatering.


Kort status

I mandags sagde statsminister Mette Frederiksen følgende på pressemødet:

”Jeg håber, at vi sidst på ugen kan fremlægge en plan for det, vi kan kalde første fase af genåbningen af det danske samfund.”

På HANSENBERG afventer vi regeringens udmelding, herunder om vi får mulighed for at åbne skolen helt eller delvist op. Alle elever skal dog være forberedt på, at vi også efter påske gennemfører undervisningen virtuelt.

Vi informerer her på hjemmesiden, når der er nyt.

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 24. marts 2020

Pkt. 1 er d.d. blevet opdateret. De øvrige punkter er fortsat gældende med det indhold, de hele tiden har haft.


Kort status

Det er naturligvis udfordrende for alle, at centrale dele af det danske samfundsliv er lukket ned. Forlængelsen af nedlukningsperioden til og med den 13. april 2020 gør, at det har lidt længere udsigter, før vi kan genskabe mere normale tilstande – også på HANSENBERG.

Børne- og Undervisningsministeriet, Danske Erhvervsskoler og Gymnasier, de faglige udvalg m.fl. arbejder forsat med at omsætte nødlovgivningen til konkrete beslutninger inden for vores uddannelser. Så snart vi har svar på fx afvikling af svendeprøver, prøver, eksaminer og forlængelse af uddannelsesaftaler, vil vi informere elever og virksomheder. Tøv ikke med at kontakte skolen, hvis du har spørgsmål. 

 

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
Direktør

Opdatering 19. marts 2020

Punkt 1 er d.d. blevet opdateret. Der er også indsat et nyt punkt 11. De øvrige punkter er fortsat gældende med det indhold, de hele tiden har haft.

Kort status

Generelt har vi fra skolens side fastholdt de planer, der var lagt inden nedlukningen. Vi har således ikke afbrudt skoleforløb for at hjemsende elever til deres virksomheder, og vi har så vidt muligt fastholdt de skemaer og den planlægning, der er for eleverne. Det er ikke det samme, som at vi ikke har justeret visse steder, men vi har, trods den ekstraordinære situation, forsøgt at afvikle aktiviteterne som planlagt.

Vi har siden nedlukningen af HANSENBERG gennemført virtuel undervisning for alle hjemsendte elever. Tilbagemeldingen er generelt, at det går godt for de fleste elever, og at der bliver knoklet på med opgaver og fagstof. Elever, der starter deres skoleforløb under nedlukningen, bliver informeret om, hvordan de skal forholde sig i forhold til at kunne modtage virtuel undervisning.

Skolen gennemfører alle de prøver og eksaminer, som det overhovedet kan lade sig gøre. I forhold til svendeprøver, så afventer skolen p.t. en afklaring fra centralt hold om, hvordan vi som skole skal forholde os. Det er ikke skolen, der kan træffe beslutning om svendeprøverne. Vi har dog på skolen været nødt til at beslutte, at de dimissioner og svendeprøveafslutninger, der skulle have været afviklet i nedlukningsperioden, er aflyst – ikke udskudt.

Vi vil gerne takke for den opbakning og forståelse, vi møder fra alle sider. Vi gør vores yderste for at skabe løsninger og begrænse konsekvenserne for eleverne og virksomhederne i den meget vanskelige situation, vi alle står i.

Med venlig hilsen

Morten Kaj Hansen
DirektørBrug for hjælp?

phone

Ring

Tlf. 79 32 01 00

dialog

Chat

signup

Tilmeld dig

Læs mere om tilmelding

Del siden